ILO Türkiye Ofisi “İstihdam ve Eşitlik Çalıştayı” kitabını yayınladı

EQUITY PHOTOILO Türkiye Ofisi, 17-21 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştirilen İstihdam ve Eşitlik Çalıştayı’nda sunulan metinleri kitap haline getirdi.

Kitap ulusal ve uluslararası akademisyenler ile paydaşların temsilcilerinin ücret ve eşitsizlikler üzerine yapıcı eleştirel ve ileriye dönük politika önerileri içeren “İstihdam ve Eşitlik Çalıştayı’nın sonucunda hazırlandı.

Berrin Ceylan-Ataman ve Risa L. Lieberwitz editörlüğünde hazırlanan ve “Employment and Equity (İstihdam ve Eşitlik)” adı ile yayınlanan bu kitap, sosyal politika ve endüstriyel ilişkiler üstüne çalışan uzmanlar ve politikaları oluşturan kurumlar arasında uzun dönemli bir işbirliği kurulmasını amaçlıyor.

Bu yayının aynı zamanda, politika yapıcılar için politikaların ve programların tasarlanmasında artan ekonomik büyümeyle birlikte azalmış gelir eşitsizliği ve herkes için sosyal adalet hedeflerini de birleştirmelerinde bir araç olması bekleniyor.

ILO Türkiye Ofisi tarafından hazırlanan ve toplamda 12 bölümden oluşan bu kitapta tartışılan konu başlıkları ise şunlardan oluşuyor: Küresel Ekonomide Endüstriyel ilişkiler ve Sosyal Politika, Sosyal Korumada Karşılaşılan Zorluklar: Küresel Politikalar Bağlamında Refah Politikalarının Değişen Eksenleri, Sosyal İçermenin Dinamikleri: Küresel Toplum Oluşumunda Aktörlerin (devletler, sosyal taraflar, sivil toplum) Rolleri, Ekonomi ve Sosyal Eşitsizlik: Büyüme ve Sosyal Refah, İş Hukuku ve Sosyal Politika: Sosyal Tarafların İşbirliği ve Etkili İlişkisi.

Kitabın pdf versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-ankara/documents/meetingdocument/wcms_458906.pdf