ILO Araştırmasına göre Türkiye’deki kadınların çoğu ücretli bir işte çalışmak istiyor

Gallup RaporuUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Amerikan araştırma şirketi Gallup’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart 2017 tarihinde yayınladığı rapor Türkiye’de kadın ve erkeklerin, kadınlar ve çalışma konusuna ilişkin tutumları ve algılarıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

142 ülkede ve bölgede yaklaşık 149 bin yetişkini kapsayan, küresel yetişkin nüfusun yüzde 99’unu temsil eden ve 2016 yılında yapılan araştırma kadınların ve erkelerin kadınlar ve çalışma konusundaki tutumlarını ve algılarını küresel ölçekte ortaya koyan ilk çalışma olma özelliğine sahip.

“Türkiye’de çalışmak isteyen kadınların oranı dünya ortalamasının çok üstünde”

“Kadınlar ve çalışma yaşamı için daha iyi bir geleceğe doğru: Kadınların ve erkeklerin sesleri” başlıklı rapor, dünyadaki eğilime paralel olarak, Türkiye’deki kadınların çoğunun ücretli bir işte çalışmak istediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, dünyada kadınların yüzde 70’i ücretli bir işte çalışmak isterken, Türkiye’de kadınların ücretli bir işte çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 87.

“Bu oran dünya ortalamasının çok üstünde,” diyen ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, “Veriler göstermektedir ki, Türkiye’de kadınların çok önemli bir bölümü ücretli işlerde çalışmak istiyor,” şeklinde konuştu.

“Kadın istihdamı için ev ve iş yaşamı uyum politikaları elzem”

Ankete göre Türkiye’de hem ücretli bir işte çalışabilecekleri hem de hane ve aile bakım işlerini yürütebilecekleri koşulların oluşmasını tercih eden kadınların oranı yüzde 53 iken, dünya genelinde bu oran yüzde 41.

“Türkiye’de çalışan kadınlar, ev ve aile bireylerinin bakımı için çalışan erkeklerden beş kat fazla zaman ayırıyor. Bu fazla mesai ve ek yüke rağmen anket Türkiye’de kadınların yarısından fazlasının, yine de çalışma hayatında yer almak istediğini ortaya koymaktadır,” değerlendirmesinde bulunan Özcan “İş ve aile yaşantısının uyumlaştırılması politikaları ile desteklenmesi halinde, kadınların istihdama katılımı, ekonomik güçlenmesi ve bunların sonucunda da ülke ekonomisinin ileri taşınması için önemli bir fırsat bulunmaktadır,” dedi.

Türkiye’de ankete katılanlar arasında kadınların çalışması yönünde olumlu görüş bildirenlerin oranı yüzde 88’dir. Kadınların yüzde 92’si ve erkeklerin yüzde 84’ü, ailelerindeki kadınların ev dışında ücretli bir işte çalışma isteğini destekliyor. Türkiye’de ankete katılanların yüzde 11’i ise kadınların çalışmasını tercih etmiyor.  

Kadın sadece evde oturup aile bakım işi yapmak istemiyor

Türkiye’de her 10 kadından sadece 1’i yalnızca evde kalarak hane halkı ve aile bakımı işleri ile uğraşmayı tercih ederken, dünya genelinde her 10 kadından 2’si evde kalmaktan yana olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de erkeklerin yüzde 28’i kadınların ücretli bir işte çalışmasını; yüzde 32’si sadece evde olmasını ve yüzde 34’ü ise kadınların hem bir işte çalışıp hem de ev işleriyle ilgilenmesini tercih ettiğini ifade ediyor. Küresel ölçekte ise erkeklerin yüzde 28’i ailelerindeki kadınların ücretli işlerinin olmasını, yüzde 29’u kadınların yalnızca ücretli bir işte çalışmamalarını, yüzde 38’i de her ikisini birden yapabilecek durumda olmalarını ifade ediyor.

Çoğunluk fırsat eşitliğinin olduğunu düşünüyor 

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 64’ü, erkeklerle aynı eğitim ve tecrübeye sahip kadınların iş yaşamında  benzer ya da daha iyi fırsatlara sahip olduğunu, yüzde 29’u ise kadınların daha az fırsata sahip olduğunu savunuyor.

Kadının çalışmasına ilişkin olumlu algıda erkeklerle kadınlar arasında uçurum var

Türkiye’de kadınların çalışmasına yönelik olumlu algıda ise erkeklerle kadınlar arasında önemli bir uçurum bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de kadınların toplamda yüzde 87’si ücretli bir işte çalışmayı isterken, kadınların ücretli bir işte çalışmasını destekleyen erkeklerin oranı sadece yüzde 62’dir.

Özcan, “Diğer bir deyişle, Türkiye’de kadınların çalışmasını destekleyen erkekler ve kadınlar arasındaki fark yüzde 25’tir; dünya ortalamasında ise bu fark sadece yüzde 4’tür. Raporun verileri dikkate alındığında, bu denli büyük bir farkın Türkiye dışında Kuveyt, Tayland, Mısır, Libya ve İran gibi ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz,” dedi.

Türkiye’de çalışan kadınlar ayrıca iş hayatında karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak işyerinde “adil davranılmaması” ve “iş/aile yaşamı dengesini” gösteriyor.

Türkiye’deki genç kadınlar dünyadaki yaşıtlarına göre çalışmayı daha fazla istiyor

Gençlerin kadınların çalışmasına yönelik algısıyla ilgili olarak; 15-29 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 95’i kadınların iş yaşamına dahil olması yönünde görüş bildirmektedir.

Bu oranın dünyada ortalaması olan yüzde 77’nin hayli üzerinde olduğunu söyleyen Özcan “Bu da, Türkiye’deki genç kadınların, dünyadaki yaşıtlarından daha fazla çalışma isteği içinde olduklarını göstermektedir,” dedi.

“Reform ve politikalar var ama yeterli değil”

Araştırma sonuçları ışığında Türkiye’deki kadın istihdamına ilişkin durumla ilgili olarak Özcan Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi yönünde önemli yasal reformlar yapıldığını ve kadın istihdamının artırılması için kapsamlı politikaların geliştirildiğini söyledi.

“Ancak kadın istihdamı konusundaki verilere baktığımızda, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, istihdama katılımı yeterli düzeyde değildir. Bu durum, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet açığının kapanması için daha çok çabaya ihtiyaç olduğu açık biçimde göstermektedir,” dedi.

Gallup Raporu İçin: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_546256.pdf