Kalkınma İşbirliği Stratejisi Ortak Yönlendirme Kurulu toplantısı Ankara’da yapıldı

 

IMG_7142

Birleşmiş Milletler Türkiye Kalkınma İşbirliği Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS) Yönlendirme Komitesi ilk toplantısını Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Hande Hacımahmutoğlu ve BM Mukim Koordinatörü Irena Vojáčková-Sollorano’nun eşbaşkanlığında 25 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Toplantıya bakanlıkların yanı sıra özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar UNDCS 2018 ön sonuçlarını, 2019 çalışma programını ve bir sonraki Ortak Ülke Program Sürecini ele aldılar.
IMG_2379

UNDCS

Beş yıllık bir dönemi kapsayan (2016-2020) UNDCS, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Sistemi ve Türk Hükümetinin ortak bir çalışmasıdır. UNDCS sayesinde BM sistemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) dahil olmak üzere, ulusal önceliklere ve ihtiyaçlara kolektif, tutarlı ve entegre bir şekilde karşılık ve destek veriyor.

UNDCS nasıl formüle edildi?

UNDCS, uygulamada sahiplenme, ortak tutum, uyumlaştırma, kalkınma sonuçları ve karşılıklı hesap verebilirliği temin eden Yardımların Etkinliği Hakkındaki Paris Bildirgesi ilkeleri göz önüne alınarak, kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), akademi ve özel sektörün katılımıyla yürütülen bir istişare süreci sonunda oluşturuldu.

Ayırıcı özellik

UNDCS’i farklı kılan bir unsur da, kalkınma önceliklerini ele almasının yanı sıra, Suriye’de devam eden çatışmanın yol açtığı insani meseleler ile ilgili olarak BM’nin dahil olduğu çalışmaları kapsamasıdır.

Ortak Yönlendirme Kurulu

UNDCS, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Sistemi ve Türk Hükümetinin ortak bir çalışmasıdır. UNDCS sayesinde BM sistemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) dahil olmak üzere, ulusal önceliklere ve ihtiyaçlara kolektif, tutarlı ve entegre bir şekilde karşılık ve destek veriyor.

Ana alanlar

Beş yıllık program, Türk Hükümetinin onayladığı dört stratejik başlık ve sekiz sonuçtan oluşuyor. Bunlar, Türkiye’nin Kalkınma Planının dört stratejik alanı ile ilişkilendirilmiştir:

1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
3. Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
4. Kalkınma için Uluslararası İşbirliği

UNDCS ve dört ana stratejik alan

Sürdürülebilir, Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma
Sonuç 1: 2020 yılına kadar, ilgili kamu kurumlarının daha iyi bir hukuk ve politika çerçevesi içerisinde faaliyet göstermeleri ve kurumsal kapasite ile hesap verebilirlik mekanizmalarının tüm kadınlar ve erkekler için sürdürülebilir ve istihdam bakımından zengin bir büyüme ve kalkınma için daha uygun (rekabetçi, kapsayıcı ve yenilikçi) bir ortam sağlaması.

Sonuç 2: 2020 yılına kadar, yetersiz hizmet alan tüm nüfus gruplarının entegre, sürdürülebilir ve toplumsal cinsiyet açısından hassas kaliteli hizmetlere (örneğin sağlık, eğitim, insan onuruna yakışır istihdam ve sosyal koruma sistemleri) daha adil ve iyi bir şekilde erişebilmesi.

Sonuç 3: 2020 yılına kadar, sistemin/toplulukların afetlere karşı dayanıklılığı da dahil olmak üzere, sürdürülebilir çevre, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili daha etkili politika ve yaklaşımların, ulusal ve yerel makamlar ile paydaşlar tarafından tüm kadınlar ve erkekler için daha iyi bir şekilde uygulanması.

Demokratik Yönetişim ve İnsan Hakları
Sonuç 4: 2020 yılına kadar, merkezi ve yerel yönetimlerin ve diğer aktörlerin, en kırılgan gruplar da dahil olmak üzere sivil toplumun katılımı ile birlikte insan haklarını daha etkili bir şekilde korumaları ve geliştirmeleri, şeffaf, hesap verebilir, çoğulcu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten sistemler benimsemeleri.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi
Sonuç 5: 2020 yılına kadar, kadınların ve kız çocuklarının eşit ve etkili sosyal, ekonomik ve siyasi katılımını sağlayacak daha iyi mevzuat, politikalar, uygulama ve hesap verebilirlik mekanizmaları.

Sonuç 6: 2020 yılına kadar, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak ve her türlü Cinsel
ve Cinsiyete Dayalı Şiddeti azaltacak daha iyi mevzuat, politikalar, uygulama ve hesap verebilirlik mekanizmaları (önleme ve koruma ile ilgili olanlar dahil olmak üzere).

Göç ve Uluslararası Koruma
Sonuç 7: Kamu kurumlarının, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliğinde belirtilen haklara dayalı olarak, uluslararası koruma sağlanan insanlara daha iyi ve sürdürülebilir çok sektörlü hizmetler sağlaması.

Sonuç 8 : Merkezi/yerel yönetimlerin ve sivil toplumun, özellikle kırılgan durumdaki göçmenler ve uluslararası koruma altındaki insanlar üzerinde odaklanarak göçü etkili bir şekilde idare etmesi.