UN Women, “Çocuk, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler hakkında Erkek Algısı Araştırması”ndan beklentiler çalıştayı düzenledi

unwomen-Izmir_PhotoBM Kadın Birimi (UN Women), Çocuk, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin (ÇEYZE) Önlenmesi BM Ortak Programı kapsamında, projenin uygulama illeri olan İzmir ve Gaziantep’te hizmet sağlayıcılar, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirdiği iki çalıştay düzenledi.

Çalıştayda, BM Kadın Birimi tarafından gerçekleştirilecek olan farklı rollerdeki ve farklı topluluklardan erkeklerin çocuk, erken yaşta ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarını ortaya koymayı hedefleyen saha araştırması tanıtıldı. Katılımcılarla ÇEYZE uygulamaları ile ilgili yerel durum ve dinamikler ile araştırmadan beklentileri tartışıldı.

Prof. Dr. Murat Göç ve Prof. Dr. Serpil Sancar, erkeklik araştırmalarının önemine yönelik sunum yaptı.  “Erkek cinsiyeti ile doğulabileceğini ancak erkekliğin sonradan öğrenilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir mesele olduğunu” belirten konuşmacı akademisyenler, farklı erkeklik pratiklerinin, kadına yönelik şiddet ve diğer sosyal problemlerin hem temel hem de tetikleyici sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.  Akademisyenler, ataerkil pratiklerden kaynaklanan birçok meseleyi tartışabilmek için erkeklik algısı ve pratikleri ile ilgili araştırma ve çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. Araştırmayı uygulayacak olan araştırma şirketi SAM kısaca araştırmanın metodolojisiyle ilgili bilgi verdi.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda ise yuvarlak masa tartışmaları gerçekleştirildi. ÇEYZE’nin erkek ve erkek çocuklarına etkileri, araştırmanın kapsamı ve araştırmadan beklentilerin tartışıldığı yuvarlak masa tartışmalarında aşağıdaki kilit görüşler ve öneriler çıktı olarak elde edildi:

  • Araştırmaya savcı ve hakim gibi karar verici statüdeki erkeklerin de dahil edilmesi gerekmektedir.
  • Medyadan temsilcilerin de ÇEYZE algısının araştırılması gerekmektedir.
  • Araştırma süresince ve sonrasında çocuklar ve ebeveynler ÇEYZE ile mücadelede değişim ajanları olarak görülmelidir.
  • Evliliğin, çocuklar için bir sosyal statü kazanımı olarak algılanıp algılanmadığı araştırma sonuçlarında görülmesi beklenen bir sonuçtur.
  • Araştırma bölgesel farklılıklar ve ÇEYZE pratikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
  • Araştırma sonuçları dikkate alınarak hazırlanacak, erkek ve erkek çocuklar için toplum temelli çalışmalar yapılmasına katkıda bulanacak bir yöntem ve rehber geliştirilmesi önerilmektedir.

Araştırma, bu alanda farkındalık ve davranış değişikliği yaratmanın yanı sıra, erkeklerin ÇEYZE’nin ortadan kaldırılmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmalarına yönelik fırsatların ortaya çıkarılmasını amaçlıyor.

Çocuk, erken yaşta ve zorla evliliklerin çok boyutlu özelliğini ve onu ortadan kaldırmak için çok sektörlü bir yaklaşımın gereğini kabul eden Türkiye’de ÇEYZE’nin Önlenmesi BM Ortak Programı UNICEF, IOM, UNFPA, BM Kadın Birimi ve UNHCR’nin ortak çabaları ile yürütülmektedir. Program, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, çocuk koruma ve eğitim sistemleri, cinsel ve üreme sağlığı dahil sağlık, insan kaçakçılığı, insan ticareti, zorla yerinden etme ve bunların insani yardım ve dayanıklılık boyutları da dahil ilgili kurumlar tarafından ele alınan tüm hususları kapsamayı amaçlamaktadır. BM Kadın Birimi ise, ÇEYZE’nin yasal, sağlık, sosyal, psikolojik ve ekonomik sonuçlarına ilişkin veri üretimi ve ilgili toplumsal farkındalık faaliyetleri aracılığıyla Ortak Programa katkıda bulunmaktadır.