Yeni yayınlanan ILO destekli araştırma Türkiye’de kadınlara yönelik girişimcilik eğitimini toplumsal cinsiyet perspektifinden inceliyor

asli-coban-rapor_trUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yeni girişimcilik eğitimi hizmetlerini toplumsal cinsiyet açısından değerlendirerek daha iyi uygulamalara olanak tanıyacak giriş noktalarını özetliyor.

 

Çalışma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun finansal desteğiyle uygulanmakta olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında gerçekleştirildi.


Araştırma, halen verilmekte olan eğitimin tasarım ve uygulama metodolojisindeki toplumsal cinsiyet perspektiflerini ve özellikle kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik daha etkili ve kapsayıcı uygulamalar için yapılabilecekleri ortaya koymayı amaçlıyor.

Araştırmada, Türkiye’de kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik genel girişimcilik eğitiminin değerlendirilmesi; mevcut girişimcilik eğitimini kadın girişimciliği açısından ele alan bir saha çalışması ve değerlendirme; genel girişimcilik eğitimi programlarının eğitim sonrası süreçteki ek hizmetlerin değerlendirilmesi yer almaktadır. Sonuç bölümünde kimi müdahale yollarına değiniliyor.

Alan araştırması Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya olmak üzere görüşmelerin yapıldığı dört pilot ilde gerçekleştirildi.

Ek hizmetlerin (rehberlik, inkübasyon hizmetleri ve diğerleri) mevcut eğitim hizmetlerine nasıl içselleştirilebileceğine belirlemek üzere İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi (KOSGEB) ve odalar ve meslek kuruluşları gibi belli başlı uygulamacı kurumların temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, bu eğitimleri tamamlamış kadınlarla da görüşüldü.

Araştırma; hizmet sunum metodolojisi, müfredat ve eğitim metodolojisi dâhil olmak üzere mevcut uygulamaların değerlendirilmesinden hareketle, proje kapsamındaki kadınlara yönelik girişimcilik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik müdahaleler bağlamında 10 yol önerisinde bulunuyor.

Türkiye’de girişimcilik eğitimi hizmetleri çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir (üniversiteler, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, işveren örgütleri); ancak bu hizmetlerin akreditasyonundan sorumlu kurum KOSGEB’dir. KOSGEB eğitim programlarının kapsamı, süresi ve sertifikasyon koşullarıyla ilgili standartları belirlemektedir ve İŞKUR’la birlikte yeni girişimcilik eğitim hizmetleriyle ilgili en büyük bütçeye sahiptir. Dolayısıyla araştırma da değerlendirmede esas olarak KOSGEB’in standart yeni girişimci eğitimi programını alıyor.