ILO Türkiye Ofisi, iş yaşamındaki temel ilkelerin ve hakların teşvik edilmesini hem Suriyeliler hem de yerel topluluklar için desteklemeye devam ediyor

ILO STRATEGY FOTOILO Türkiye Ofisi, kapsamlı bir strateji ile Bölgesel Direnç Planı (3RP) çerçevesinde geçim başlığı altında önemli bir rol üstlenmektedir.

ILO’nun Türkiye’deki Suriyelilere yönelik kapsamlı stratejisi beş bileşenden oluşmaktadır:

– Politika düzeyinde, kapsamlı ulusal politika geliştirme çabalarının üç taraflı (hükümet, işçi ve işveren) mutabakat zemininde gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcılık yaparak hem Suriyeliler hem de yerel halk için daha iyi çalışma ve yaşam koşullarını desteklemek,

– Politika geliştirilmesini desteklemek üzere Suriye krizinin işgücü piyasalarına etkilerine ilişkin güvenilir veriler oluşturmak, bilgi temelini güçlendirmek için Suriye krizinin çocuk işçiliği üzerine etkileri de dahil olmak üzere ulusal ve yerel düzeyde değerlendirmeler, araştırmalar ve etki analizleri yapmak,

– İşgücü piyasasındaki sorunların aşılmasına yönelik olarak ulusal ve yerel düzeyde kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesini desteklemek,

– Suriyelilerin ve yerel halkın istihdam edilebilirliklerinin artırılması için çalışma hayatındaki temel trensipler ve haklar çerçevesinde beceri geliştirme ve mesleki eğitim faaliyetleri yürütmek, yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek,

– Yasal düzenlemeler, işgücü piyasasındaki sorunlar ve fırsatlara ilişkin olarak hedef illerdeki Suriyelilerde ve yerel halkta farkındalık yaratmak

ILO Türkiye Ofisinin bilgi temelini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü 4 saha araştırmasının ilk bulguları 17 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda paydaşlara sunuldu.

1. “Şanlıurfa’da Suriyelilerin İstihdamı Konusunda İşverenlerin ve İşçilerin Görüşleri Araştırması” Harran Üniverisitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ortaklığında işgücü piyasasının talep yönüne ilişkin olarak olarak gerçekleştirildi. Araştırmada işletmelerin mevcut durumu, işgücü piyasasından beklentileri ve Suriyelilerin işgücüne katılımlarına yönelik tutumları incelendi.

2. “Ankara’da Sokakta Çalışan Suriyeli Çocuklara İlişkin Alan Araştırması”, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürülüğü ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde sokakta çalışan çocukların demografik ve sosyo-ekonomik durumları ile çalışma ve yaşam koşullarını tespit etmek üzere yürütüldü.

3. Merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasiteyi ve ihtiyaçları tespit etmek üzere ihtiyaç analizi gerçekleştirildi.

4. Gaziantep Nizip Geçici Barınma Merkezi özelinde mesleki, teknik ve beceri eğitimi için öncelikler yerel düzeyde arz ve talep değerlendirmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Ayrıca Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen teknik ve finansal destek ile 340 çocuğun  -92’si çalışmakta olan ve/veya çalışma riski altında olan- eğitime erişimi sağlandı.